Než začneš, koukni se na malý návod a Všeobecné podmínky.


Jsme bezplatný nekomerční portál bez nadměrné a obtěžující reklamy.


Cílem je nahradit zrušené inzeráty na Lidé.cz, k tomu přehlednost a jednoduchost. Z počátku bude zřejmě nějaký čas trvat, než si sem uživatelé najdou cestu, ale vložením Tvého inzerátu pomůžeš tento web rozhýbat.


Nic přece nebrání tomu, abyste inzerovali na více místech, no ne? ;-)

Všeobecné podmínky

Závazná pravidla a podmínky pro používání www.sportinzert.cz


Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.sportinzert.cz (dále jen "Web") je Sportovní klub Skrytý Talent, o.s. IČ 01850865 ve spolupráci s firmou A-51, s.r.o.


Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání Webu se řídí těmito Pravidly.

Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví Web (dále jen Uživatelé). Uživatel vyjádřuje souhlas s těmito Pravidly tím, že navštíví tento Web a  jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci  umístěnou v rámci www stránek dostupných přes Web.


Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.sportinzert.cz, s výjimkou těchto Pravidel, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak. Inzeráty popř. příspěvky uveřejněné uživateli vyjadřují názory jejich autorů a čtenářů, nikoliv Provozovatele, který za jejich obsah nenese žádnou zodpovědnost. To se týká textů i fotografií vkládaných Uživateli.


Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za:

- odkazy na stránky třetích osob umístěné na Web.

- reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Webu Provozovatele.
- obsah sdělení, která si mezi sebou vyměňují Uživatelé Webu prostřednictvím Webu.


Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit jakýkoli obsah, který je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek, nebo svým obsahem neodpovídá zájmům Provozovatele. Zejména je oprávněn odstranit klamavý a nepravdivý obsah, obsah zasahující do práv a oprávněných zájmů třetích osob, obsah který je proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy, nebo pohlaví, nebo který propaguje násilí či jakékoli další protiprávní jednání.

Uživatel se zavazuje, že při používání tohoto Webu se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

- užívat jak celek, tak i jednotlivé součásti Webu jinak než pro vlastní potřebu

- zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek Webu.
- zasahovat do bezpečnosti tohoto Webu,
- zasahovat jiným Uživatelům do užívání tohoto Webu a jakýmkoli způsobem  jim v užití Webu bránit.
- využívat Web pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv.
- zasílat na tento Web zprávy obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy.
- vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných Uživatelů.
- pokoušet se získat přístup ke stránkám tohoto Webu, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti.
- šířit na stránkách tohoto Webu jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům Provozovatele.

Zejména se zavazuje nešířit klamavé či nepravdivé zprávy či materiály, materiály které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy pohlaví a které propagují násilí či jakékoli jiné protiprávní jednání.

Uživatel může kdykoliv požádat o bezplatné odstranění všech svých záznamů, zejména osobních dat. Také může kdykoliv upozornit na vulgární a obtěžující inzeráty, komentáře nebo fotografie.

Vulgární, urážlivý, obtěžující a jiný nevhodný obsah bude Provozovatelem smazán a účet uživatele může být zablokován.


Ochrana osobních údajů

Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a  vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

Pravidla používání Webu jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění Pravidel do zápatí internetových stránek

Provozovatele přístupných z Webu.

Provozovatel je oprávněn Pravidla kdykoliv měnit. Souhlas s novým zněním Pravidel vyjádří Uživatel tím, že bude tento Web nadále používat.

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky a nadále je nepoužívejte.

 

Zveřejněno dne 3.8.2015

 

Odkazy: cvicenidvd.cz, fitnessforjoy.cz